پیشنهادهایی برای ترویج کتاب‌خوانی در روستا

پیشنهادهای استخراج شده از میان طرح‌های رسیده به اولین جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب ایران در یک کتاب گردآوری و تدوین شده است.