تا تأسیس باشگاه: راهنماهای بنیادی

مدرسان اعزامی به شهرستان‌ها بر اساس یک برنامه از پیش تعیین شده و نیازها و ظرفیت‌های هر شهر، کارگاه‌هایی را در شهرها برگزار کرده‌اند.

وجوه مشترک این کارگاه‌ها در قالب چهار کتاب مستند شده است که مرجع مدرسان و تسهیل‌گران است.

با توجه به گستردگی جام باشگا‌ه‌ها نسخه‌های معدودی از این کتاب‌ها در اختیار شهرستان‌ها قرار گرفته است.

در اینجا متن کامل هر چهار کتاب برای استفاده مربیان باشگاه‌ها منتشر می‌شود:

کتاب اول: چرا بچه‌ها باید کتاب بخوانند؟

کتاب دوم: ادبیات کودک و نوجوان و ارزیابی آن 

کتاب سوم: شیوه‌های ترویج کتاب‌خوانی

کتاب چهارم: راه‌اندازی باشگاه کتاب‌خوانی کودک و نوجوان