مجموعه شیوه‌نامه‌ها

باشگاه‌های کتاب‌خوانی کودک و نوجوان یک فعالیت با ساختار سازمانی از نوع شبکه‌های باز و اجتماعی است و به همین خاطر نگارش شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های سنتی برای آن‌ها کار دشواری است. با این وجود برای هماهنگی هر چه بیشتر و تعیین خطوط معیار حرکت، برخی اصول و فعالیت‌های اولیه و بنیادی طراحی و تدوین شده است تا بتوان در نهایت به مقایسه و تطبیق فعالیت‌های باشگاه‌ها در سطوح سراسری پرداخت.

بنابراین، شیوه‌های پیشنهادی در هر چرخه‌های مختلف فعالیت به شرح ذیل خواهد بود. بدیهی است که مخاطب هر یک از این شیوه‌نامه‌ها متفاوت است و مربیان و تسهیل‌گران باشگاه‌ها در این میان نقش محوری را بر عهده خواهند داشت:

  • شیوه‌نامه تشکیل ستاد اجرایی برگزاری جام باشگاه‌های کتاب‌خوانی در شهرها
  • شیوه‌نامه راه‌اندازی و ثبت باشگاه‌های کتاب‌خوانی کودک و نوجوان
  • شیوه‌نامه استفاده از تخفیف خرید کتاب برای اعضای باشگاه
  • شیوه‌نامه برگزاری مسابقات شهرستان
  • شیوه‌نامه انتخاب باشگاه برگزیده شهرستان

مجموعه شیوه‌نامه‌های جام باشگاه‌های کتاب‌خوانی کودک و نوجوان ۱۳۹۶