پیشنهادهایی برای ترویج کتاب‌خوانی در شهر

مجموعه طرح‌ها و ایده‌های رسیده از شهرهای مختلف در جریان اولین دور انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران  به صورت یک کتاب تدوین شده است که در اینجا قابل مطالعه و دریافت است.