آمار و نمودار شرکت کنندگان

نخستین جشنواره روستاهای دوستدار کتاب  از نگاه آمار و ارقام

ردیف نام استان تعداد
شهر
تعداد
روستا
تعداد  طرح‌های
انجام شده
تعداد  برنامه های
پیش بینی شده
کل
طرح‌های استان
۱ آذربایجان شرقی ۱۰ ۸۶ ۹۵ ۵۳ ۱۴۸
۲ آذربایجان غربی ۱۰ ۱۷ ۴۹ ۳۵ ۸۴
۳ اردبیل ۸ ۲۰ ۱۴ ۳۱ ۴۵
۴ اصفهان ۷ ۱۲ ۲۵ ۲۱ ۴۶
۵ البرز ۱ ۱ ۲۰ ۴ ۲۴
۶ ایلام ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷ بوشهر ۵ ۸ ۲۲ ۲۲ ۴۴
۸ تهران ۱۰ ۱۶۳ ۱۶ ۳۲ ۴۸
۹ جنوب کرمان ۱ ۱ ۱ ۱ ۲
۱۰ چهارمحال و بختیاری ۴ ۱۰ ۱۱ ۵ ۱۶
۱۱ خراسان جنوبی ۹ ۴۱ ۷۴ ۷۲ ۱۴۶
۱۲ خراسان رضوی ۳ ۳ ۱۳ ۱۳ ۲۶
۱۳ خراسان شمالی ۶ ۸ ۱۶ ۲۱ ۳۷
۱۴ خوزستان ۵ ۱۰ ۱۲ ۱۴ ۲۶
۱۵ زنجان ۱ ۲ ۱ ۱ ۲
۱۶ سمنان ۳ ۳ ۹ ۹ ۱۸
۱۷ سیستان و بلوچستان ۸ ۲۵ ۲۶ ۲۶ ۵۲
۱۸ فارس ۳ ۴ ۵ ۵ ۱۰
۱۹ قزوین ۴ ۶ ۱۰ ۱۰ ۲۰
۲۰ قشم ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۱ قم ۲ ۶ ۵ ۴ ۹
۲۲ کردستان ۲ ۲ ۲ ۲ ۴
۲۳ کرمان ۳ ۳ ۳ ۳ ۶
۲۴ کرمانشاه ۶ ۷ ۵ ۲۵ ۳۰
۲۵ کهگیلویه و بویراحمد ۲ ۸ ۴ ۸ ۱۲
۲۶ گلستان ۵ ۱۶ ۱۴ ۱۹ ۳۳
۲۷ گیلان ۰ ۳۲ ۳۲ ۰ ۳۲
۲۸ لرستان ۴ ۸ ۷ ۵ ۱۲
۲۹ مازندران ۷ ۳۳ ۱۳ ۱۵ ۲۸
۳۰ مرکزی ۵ ۱۹ ۱۷ ۲۷ ۴۴
۳۱ هرمزگان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۲ همدان ۸ ۱۷ ۱۵ ۱۶ ۳۱
۳۳ یزد ۹ ۵۰ ۴۲ ۳۶ ۷۸
جمع کل ۱۵۱ ۶۲۱ ۵۷۸ ۵۳۵ ۱۱۱۳